Felhasználási feltételek

A Teszt és Piac Fogyasztóvédelmi Egyesület (továbbiakban: Egyesület) által nyújtott fogyasztóvédelmi szolgáltatáscsomag a következőket foglalja magában:
- jogi tanácsadás és (bíróságon kívüli) segítségnyújtás fogyasztóvédelmi kérdésekben,
- online hozzáférés független terméktesztekhez,
- vásárlói klub által nyújtott kedvezmények.
Az Egyesület által nyújtott szolgáltatáscsomag határozatlan idejű szerződéssel vehető igénybe (II-V. pont). A rendszer aktuális díja, a lehetséges fizetési módozatok, a belépéshez kapcsolódó további információk megtalálhatóak honlapunkon a Csatlakozás menüpont alatt. Amennyiben további információra van szüksége, kérdését felteheti személyesen a honlapunkon megadott elérhetőségeink valamelyikén.

I. Az Ön Teszt és Piac szolgáltatáscsomagja

I.1. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatáscsomagot bárki jogosult használni, aki – a megfelelő formanyomtatványok kitöltésével – kinyilvánítja csatlakozási szándékát, és az előfizetési díjat megfizeti (az előfizetési díjról, fizetési módokról és feltételekről bővebben az V. pontban olvashat).
Azzal, hogy Ön a szolgáltatáscsomag Felhasználójává válik, egyben kinyilvánítja, hogy jelen Felhasználási feltételeket elfogadja, és hozzájárul az Ön által megadott személyes adatainak (előfizetése érdekkörében felmerült) kezeléséhez – például hírlevelek és/vagy egyéb tájékoztató anyagok küldése, adategyeztetés.

I.2. Az Egyesület vállalja, hogy személyes adatait bizalmasan kezeli. Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján, a szolgáltatáscsomag igénybevétele céljából, az azzal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatáscsomaghoz való csatlakozás és a Felhasználási feltételek elfogadása.

I.3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy az Egyesület. Az adatkezelés időtartama a szolgáltatáscsomag igénybevételének időtartama, továbbá az azzal kapcsolatos esetleges jogi kötelezettség teljesítésének vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítésének időtartama.

I.4. Az Egyesület, mint adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

I.5. A személyes adatokat az Egyesület munkavállalói, megbízottjai, alkalmazottai ismerhetik meg, a szolgáltatáscsomaggal kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges mértékben és időtartamra.

I.6.  Az Egyesületnél kérelmezheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérése esetén írásban nyújt tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Egyesülethez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 900 Ft költségtérítésre tarthat igényt az Egyesület.

I.7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának lefolytatását.

I.8. Amennyiben Ön az általunk nyújtott szolgáltatáscsomag használójává válik (a rendszer használatára jogosító díjat megfizette), befizetését visszaigazoljuk (a rendszer használatának kezdő és záró napja, egyedi azonosító kódja, honlap hozzáférésének aktiválása).
Kérjük, hogy ezen információkat – különösen a rendszerhez való hozzáférésre jogosító egyedi azonosítóra és egyéb kódokra – kezelje bizalmasan, azokat illetéktelen személyek részére ne tegye hozzáférhetővé!
Az Ön rendszerhasználati jogosultsága kizárólag Önnek biztosít lehetőséget a rendszerünk által nyújtott szolgáltatások igénybevételére (egyes speciális esetekben ezen jogosultságok kiterjedhetnek az Önnel tartósan egy háztartásban élő további személyekre).

I.9. Amennyiben tudomásunkra jut, illetve felmerül annak gyanúja, hogy Felhasználási feltételeinket megszegte, fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen olyan – akár jogi – intézkedést megtegyünk, amely az adott helyzetben szükséges lehet. Ez érintheti akár az Ön rendszerünkhöz való hozzáférésének ideiglenes vagy végleges felfüggesztését is, illetve a szolgáltatáscsomagból történő kizárását.

I.10. Az Egyesület minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatáscsomag keretében pontos és naprakész információkat nyújtson az Ön részére. Nyomatékosan felhívjuk ugyanakkor figyelmét, hogy az Egyesület vagy az Egyesület megbízottja, alvállalkozója, munkavállalója, egyéb alkalmazottja által a szolgáltatáscsomag keretében nyújtott bármilyen javaslat, tanácsadás, információ kizárólag tájékoztató jellegű, azok helytelenségéért, pontatlanságáért, hiányosságáért, vagy késedelméért az Egyesület vagy az Egyesület megbízottja, alvállalkozója, munkavállalója, egyéb alkalmazottja nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális vagy esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget.

I.11. A szolgáltatáscsomag keretében megjelenő információk és anyagok, (beleértve szövegek, grafikák, kapcsolódó elemek vagy más részletek) hitelességére, helytállóságára vagy teljességére vonatkozóan az Egyesület vagy az Egyesület megbízottja, alvállalkozója, munkavállalója, egyéb alkalmazottja kifejezetten kizárja a felelősséget, továbbá nem vállal felelősséget az ezen információkkal és más anyagokkal kapcsolatban felmerülő hibákért és hiányosságokért.

I.12. Az Egyesület a szolgáltatáscsomag igénybevételével kapcsolatosan – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve – mind az Egyesület vagy az Egyesület megbízottja, alvállalkozója, munkavállalója, egyéb alkalmazottja által okozott kárért fennálló kártérítési felelősségét kizárja.

I.13. Amennyiben Ön az általunk nyújtott szolgáltatáscsomaggal elégedetlen, úgy azt a befizetéstől számított 15 napon belül indoklás nélkül lemondhatja, mi pedig a befizetett díj teljes összegét visszatérítjük.
Határozatlan idejű előfizetését a továbbiakban is bármikor lemondhatja az V.2. pontban részletezettek szerint.
Amennyiben Ön a rendszer használatának kedvezményezettje, de a rendszerhasználati díjat nem Ön fizette be (hanem például az a vállalkozás, ahol Ön dolgozik), lemondást csak a rendszerhasználati díj befizetőjétől áll módunkban elfogadni.


II. A szolgáltatáscsomag egyes részei – Jogi tanácsadás fogyasztóvédelmi kérdésekben

II.1.
 Önnek, mint az általunk működtetett rendszer Felhasználójának, jogában áll a rendszer használatának teljes ideje alatt korlátlan alkalommal hozzánk (ideértve az általunk megbízott ügyvédet, ügyvédi irodát, jogi képviselőt) fogyasztóvédelmi kérdésekben jogi segítségért fordulni.

II.2. Segítségünket a honlapunkon megadott elérhetőségeinken telefonon, webes panaszküldő felületen, levélben és összetettebb kérdésekben – előzetes időpont-egyeztetés alapján – személyesen is kérheti.

II.3. Ön minden olyan kérdéssel fordulhat hozzánk, amely a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztói szerződésnek minősül.
A teljesség igénye nélkül nem tartoznak ebbe a kategóriába: munkajogi, családjogi, egyenlő bánásmód kérdéskörébe tartozó viták.

II.4. Jogi segítséget Ön, illetve az Önnel tartósan egy háztartásban élő más személy kérhet, azonban az utóbbi esetben is szükséges, hogy előzetesen Önt, mint egyedi felhasználót (név, lakcím, kód) azonosítsuk.

II.5. A jogi tanácsadás során az Egyesület, illetve az Egyesület képviseletében eljáró személy mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön problémájának megoldására megfelelő tanácsot nyújtson, ugyanakkor az Egyesület, illetve az Egyesület képviseletében eljáró személy a jogi tanácsadás során nyújtott információk helyességéért, pontosságáért, teljességéért, késedelem mentességéért, továbbá az Ön problémájának megoldásáért semmilyen felelősséget nem vállal, a nyújtott tanács kizárólag tájékoztató jellegű, azt Ön kizárólag saját felelősségére és kockázatára fogadja meg.

II.6. Fogyasztóvédelmi kérdésekben felvilágosítást nyújtunk az Ön számára általános jogi kérdésekben és konkrét vállalkozással fennálló panaszügyében egyaránt.

II.7. Amennyiben konkrét panasszal fordul hozzánk, kérjük, hogy adjon meg minden olyan információt (dokumentumot) számunkra, amely a hatékony segítséghez elengedhetetlen.
Ezek után az Ön konkrét panaszát megvizsgálva tájékoztatjuk arról, hogy jogi álláspontunk szerint az Ön panasza jogos-e, és azt milyen módon érvényesítheti.
Ha – jogosnak ítélt panasz esetén – az általunk nyújtott tájékoztatás alapján Ön a vállalkozásnál ismét elutasításra talál, visszajelzése alapján jogászunk felveszi a kapcsolatot az adott vállalkozással, az Ön panaszügyének rendezése érdekében.

II.8. Mivel az Ön elégedettsége a legfontosabb számunkra, igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy sikerrel járjunk, és panasza – a hosszadalmas és olykor túlzottan költséges bírósági jogorvoslati lehetőség igénybe vétele nélkül – az Ön elégedettségére megoldódjon.
Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem minden egyes ügyben lehetséges, az Ön által befizetett díj pedig az esetleges peres eljárás költségeit nem fedezi, illetve Egyesületünk ilyen peres eljárásokat, vagy más hatóság, fellebbviteli szerv, jogorvoslati fórum előtti képviseletet (egyes speciális esetektől eltekintve – ilyen lehet a fogyasztók széles körét érintő jogsértés esetében közérdekű kereset benyújtása) nem vállal és nem kezdeményez. Szakértő jogászunk azonban ilyen esetben (amennyiben a panasz rendezésére nem mutatkozik lehetőség peres eljáráson kívül) is tanácsot nyújt Ügyfelünknek a lehetséges módozatokról, azok költségeiről.


III.  A szolgáltatáscsomag egyes részei – független terméktesztek

III.1.
Felhasználóként Önnek hozzáférést biztosítunk a honlapunkon található, folyamatosan bővülő terméktesztekhez a legkülönbözőbb kategóriákban.

III.2. Amennyiben Ön megrendeli szolgáltatáscsomagunkat, és a szolgáltatás mindenkori díját megfizeti, a honlapon a díj számlánkra történő beérkezését követően rövid időn belül regisztráljuk, és erről e-mailben (a bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó) értesítjük. Így hozzáférhet független terméktesztjeinkhez, illetve számos más, csak Felhasználóinknak nyújtott információkhoz.

III.3. Az Ön egyedi felhasználónevével és kódjával tartalmainkhoz csak Ön jogosult hozzáférni – kérjük, ezt tartsa tiszteletben!


IV. A szolgáltatáscsomag egyes részei – vásárlói klub kedvezmények

IV.1.
 Az Egyesület folyamatosan bővíti azon kereskedelmi egységek és szolgáltatók körét, ahol Felhasználóink kedvezményesen vásárolhatnak. A rendszerben kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosító vállalkozások aktuális listája – az elérhető kedvezményekkel – megtalálható a Vásárlói klub menüpontban. 


V. A szolgáltatáscsomag díja, fizetési módok és feltételek

V.1.
Jelenleg a szolgáltatáscsomagunkat határozatlan idejű szerződéssel tudja igénybe venni, melynek havi díja 1650 Ft.

V.2. Határozatlan idejű előfizetési szerződés
A határozatlan idejű előfizetői szerződés keretében Ön havonta fizeti meg szolgáltatáscsomagunk előfizetési díját, amit bármikor lemondhat. Határozatlan idejű szerződés megkötésére bankkártyás fizetéssel biztosítunk lehetőséget. (Egyesületünk a Barion fizetési rendszerét használja, bővebb információ: www.barion.com/hu.)
Ehhez nem kell mást tennie, mint honlapunkon a Csatlakozás menüpont alatt az „Előfizetek” gombra kattintani és személyes, majd bankkártyaadatai megadásával kiegyenlíteni az első havi előfizetési díjat, ami 1650 Ft.
Előfizetésével kapcsolatban szeretnénk felhívni figyelmét a következőkre:
-  jelen szerződési forma és fizetési mód választásával Ön megrendeli fogyasztóvédelmi szolgáltatáscsomagunkat határozatlan időre, havi 1650 forintos áron,
-  a megrendeléssel Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy bankkártyájáról egyesületünk minden hónap fordulónapján az előfizetési díjat (1650 forintot) levonja számlájáról,
-  amennyiben számláján nincs megfelelő fedezet a tranzakcióhoz, előfizetése mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg a megfelelő fedezet rendelkezésre nem áll, amennyiben e helyzet 30 napot túlhaladóan fennáll, Egyesületünk fenntartja a jogot előfizetésének felmondására,
- amennyiben határozatlan idejű szerződését meg kívánja szüntetni, kérjük, erről küldjön e-mailt az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, a Tárgy mezőbe írja be, hogy „Lemondás”, az üzenet mezőben pedig adja meg előfizetői adatait. Ekkor lemondását visszaigazoljuk, előfizetését töröljük, és a következő fordulónapkor már nem vonjuk le az előfizetési díjat, előfizetése a fordulónappal megszűnik.

V.3. Megrendelését minden esetben visszaigazoljuk, az előfizetési díj számlánkra történő beérkezését követően pedig megküldjük Önnek azokat az adatokat (felhasználónév, jelszó), amivel honlapunk jelszóval védett tartalmaihoz hozzáférhet, illetve azt az egyedi azonosítót, amivel jogsegélyszolgálatunkat igénybe veheti. Ennek átfutási ideje általában 1 munkanap. A Vásárlói klubunk nyújtotta kedvezményeket az Ön nevére kiállított Előfizetői kártyával veheti igénybe, melyet postán juttatunk el Önhöz. Ennek átfutási ideje 7-10 munkanap.

V.4. Egyesületünk időről-időre biztosít kedvezményeket a szolgáltatáscsomag igénybevételéhez (általában más kereskedőknél, szolgáltatóknál felhasználható kuponok formájában), melyek részletes leírása a Promóciós feltételek menüpontban olvashatóak, és az előfizetői szerződés elengedhetetlen részét képezik.


VI.    Jogorvoslat

VI.1.
Szolgáltatásunkat érintő esetleges panaszával forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Teszt és Piac Fogyasztóvédelmi Egyesület
Telefon: +3630-416-1116
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

VI.2. Amennyiben szolgáltatásunkkal elégedetlen, és panaszát nem tudja közvetlenül velünk rendezni, a bírósági út mellett Ön igénybe veheti a békéltető testületek ingyenes vitarendezését. Bővebb információ és elérhetőségek: www.bekeltetes.hu.